Certificeren

Certificeren een lastig en tijdrovend proces? Niet bij VRO Certification. Met onze ervaring en aantoonbare expertise zijn wij autoriteit en marktleider in certificeringen op eerlijke verloning, huisvesting en volledige sociale en fiscale afdrachten. Wij begrijpen de vragen van ondernemingen en uitzendbureau's. Onze onafhankelijke experts beschikken over specifieke branchekennis, werken zelfstandig en servicegericht, waardoor de organisatie niet onnodig wordt belast. Zij spreken heldere, duidelijke en begrijpelijke taal. Dat betekent voor u een prettige samenwerking, korte doorlooptijden, een transparante werkwijze en duidelijke afspraken. Dat werkt wel zo prettig.

 

 

NEN 4400-1

Met een inspectie conform de NEN 4400-1 norm ontvangt de onderneming het SNA keurmerk. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico's voor ondernemingen te beperken. VRO Certification voert audits uit op NEN 4400-1. Onze auditors voeren voor Stichting CLIB audits uit op 4400-2. Op basis hiervan verstrekt de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk aan de uitzendorganisatie of (onder)aannemer.

De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van, in Nederland gevestigde, ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Elke onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.


Wanneer de onderneming aan de eisen voldoet, ontvangt de onderneming een certificaat en wordt in het register opgenomen dat door de SNA wordt beheerd.

Een certificering door VRO Certification betekent een prettige samenwerking, korte doorlooptijden, een transparante werkwijze en duidelijke afspraken. Door onze jarenlange ervaring kunnen we een certificering simpel houden, dat werkt wel zo prettig.

Meld uw onderneming direct aan voor het SNA Keurmerk NEN 4400-1. Voor meer informatie over de Stichting Normering Arbeid, ga dan naar www.normeringarbeid.nl

De NEN 4400-2 norm wordt sinds juli 2014 uitgevoerd door Stichting CLIB en is de norm voor buitenlandse ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren in Nederland.

 

NEN 4400-2

De NEN 4400-2 inspectie wordt sinds juli 2014 uitgevoerd door Stichting Crossborder Labour Inspection Body (CLIB). Met deze inspectie wordt het mogelijk voor buitenlandse ondernemingen om het SNA keurmerk te mogen voeren.

De NEN 4400-2 norm is ontwikkeld voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland arbeid verrichten. Het gaat om ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen in Nederland en tevens substantiële bedrijfsactiviteiten in eigen land hebben. NEN 4400-2 stelt eisen aan:

 • de onderneming;
 • de personeelsadministratie;
 • de loonadministratie;
 • de financiële administratie;
 • de in- en doorleensituaties en uitbesteding van werk.


Met een NEN 4400-2 certificering worden risico’s beperkt ten aanzien van arbeid. Denk hierbij aan de risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling. Met een NEN 4400-2 certificering laat de onderneming zien dat de Nederlandse wet- en regelgeving juist wordt gehanteerd.

CLIB controleert de onderneming periodiek op NEN 4400-2. Daarbij wordt getoets op naleving van bijvoorbeeld de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA), de Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de aanwezigheid van juiste documentatie.

Certificering ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is (ABU) sinds 1961 belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met meer dan 500 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 65 procent van de markt. Hiermee is zij de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche.

De onderneming kan zich aanmelden bij de ABU. Leden zijn verplicht om zich te laten controleren op de eisen die de ABU stelt. VRO Certification voert de lidmaatschapscontroles voor de ABU uit.

Om in aanmerking te komen voor een ABU-lidmaatschap heeft de ABU een aantal vereisten opgesteld. Om te controleren of de onderneming voldoet aan deze vereisten vinden er controles plaats. Dit zijn controles waarbij VRO Certification controleert of de onderneming in staat is om de CAO voor uitzendkrachten en de CAO voor vaste medewerkers na te leven.

Wilt u een ABU Certificering? Vraag uw ABU certificering nu aan. Wilt u meer informatie over ABU lidmaatschap ga dan naar www.abu.nl.

Certificering NBBU

NBBU staat voor de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen die de belangen behartigt van bijna 800 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf van de uitzendbranche. Ondernemingen die aangesloten zijn bij de NBBU zijn verplicht zich te laten controleren.

Met een NBBU-certificering krijgt de onderneming zekerheid en bewijs dat goede kwaliteit wordt geleverd en de administratie volledig is, verder wordt aangetoond dat de onderneming de CAO naleeft.

In opdracht van de NBBU voert VRO Certification de lidmaatschapscontroles uit. Hierbij wordt onder andere gecontroleerd of de CAO goed wordt nageleefd en of er wordt voldaan aan de aanvullende eisen van het lidmaatschap. Indien men arbeidsmigranten huisvest, verzorgen wij tevens de inspectie voor de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Vraag de NBBU certificering nu aan. Wilt u meer informatie over het NBBU lidmaatschap ga dan naar www.nbbu.nl.

Certificering PVI

Voor ondernemingen die personeel leveren aan de Pluimvee Verwerkende Industrie, geldt de NEN 4400+ regeling. Indien een onderneming voldoet aan de geldende eisen, ontvangt men in het Register Normering Arbeid de aanvullende kwalificatie "Sector Pluimvee". De regeling houdt in dat opdrachtnemers in genoemde sector moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • kwalificatie voor NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
 • met een positief resultaat afgesloten toepassingscontrole vigerende CAO voor PVI.

Wanneer de onderneming actief is in de Pluimvee Verwerkende Industrie, kan gebruik worden gemaakt van het NEN+ pakket. Bij het NEN+ pakket wordt de onderneming NEN 4400-1 en/ of NEN 4400-2 gecertificeerd en vindt er een aanvullende toepassingscontrole plaats. VRO Certification biedt het NEN+ pakket als één dienst aan. Zo houden we het voor de onderneming als opdrachtgever simpel. Dat werkt wel zo prettig.

Uw onderneming ook PVI gecertificeerd? Vraag de PVI Certificering vandaag nog aan.

Certificering OSB

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB behartigt de belangen van professionele schoonmaak- en glazenwasbedrijven in Nederland. Dat zijn doorgaans bedrijven die zich richten op de zakelijke markt met diensten als de schoonmaak van kantoren, treinen, vliegtuigen, scholen, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenreiniging, en de reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. Ondernemingen die lid zijn van OSB kunnen aantonen over een goede administratieve inrichting van financiële en personele zaken te beschikken en houden zich aan specifieke eisen met betrekking tot schoonmaken.

Om lid te worden van OSB moet de onderneming getoetst worden op naleving van de CAO en het OSB-Keurmerk. VRO Certification voert in opdracht van de OSB de inspecties uit. Tijdens de inspectie controleren wij of de onderneming de CAO goed naleeft en voldoet aan de vereisten voor het OSB-Keurmerk.

Uw onderneming ook een OSB Certificering? Vraag uw OSB certificering nu aan.

Certificering SNF

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert het register van ondernemingen die aan de SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen het certificaat van de Stichting Normering Flexwonen verkrijgen.

VRO Certification voert voor SNF huisvestingscontroles uit. Onze kundige inspecteurs bezoeken op basis van steekproeven locaties. Met het SNF-keurmerk wordt zekerheid gegeven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

Uw onderneming een SNF Certificering? Vraag uw SNF certificering nu aan.

Bijzonder Register

Sinds 1980 kent VRO een Bijzonder Register waarin ondernemingen zijn opgenomen die op een onafhankelijke en objectieve wijze zijn geïnspecteerd. De inspectie is gericht op preventie van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers. Het Bijzonder Register is de voorloper van NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

 

PROCES VAN CERTIFICEREN NEN 4400-1

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICEREN

 

Het audit proces is gelijk aan de NEN-4400-1 certificering. Met een auditfrequentie van 2 keer per jaar (1x een verkorte audit en 1x een volledige audit).

 

PROCES VAN CERTIFICEREN ABU Keurmerk

 

     

 

PROCES VAN CERTIFICEREN NBBU Keurmerk

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICERING

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICEREN PVI Keurmerk

      

PROCES VAN CERTIFICERING

Stichting CLIB is ontstaant uit een samenwerking van diverse certificatie instellingen. Voor meer informatie over Stichting CLIB en aanmelden kunt u kijken op www.clib.eu.

Inspectiefrequentie

Voor de eerste keer een volledige inspectie

Indien het de eerste keer is dat VRO Certification de NEN 4400-1 inspectie uitvoert, zal deze volledig en grondig gedaan worden om inzicht te geven in de organisatie. In totaal zal de inspectie één dag in beslag nemen.

Na de eerste keer afwisselende volledige en verkorte inspecties

Na de eerste inspectie word er eerst nogmaals een volledige inspectie uitgevoerd. Indien er geen tot milde afwijkingen worden geconstateerd, dan zal de inspectiefrequentie hierop worden aangepast. Dit houdt in dat er afwisselend verkorte en volledige inspecties voor de NEN 4400-1 uitgevoerd worden om het half jaar.

Verkorte inspectie

* Hierbij worden de Loonheffingen aangiften en de BTW aangiften aangesloten met de financiële administratie.
Tevens wordt de tijdigheid van de afdrachten gecontroleerd.

* De ID-bewijzen van de werknemers die nieuw in dienst zijn gekomen sinds de laatste audit worden bekeken op echtheid en geldigheid.

* Ook eventuele inleen-constructies worden geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

 

 

 

 

 

 

 

Volledige inspectie

* Er wordt een steekproef gedaan op basis van verkoopfacturen. Aan de hand daarvan worden er verbandcontroles gedaan. Gefactureerde uren= Gewerkte Uren = Verloonde Uren = Uitbetaalde Uren.
Daar aan gelieerd worden ook de personeeldossiers gecontroleerd op volledigheid en juistheid.

* Hierbij worden de Loonheffingen aangiften en de BTW aangiften aangesloten met de financiële administratie.
Tevens wordt de tijdigheid van de afdrachten gecontroleerd.

* Ook eventuele inleen-constructies worden geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

* Bemiddeling van zzp-ers of zzp-ers die een opdracht worden verstrekt worden ook geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

 

ABU 1ste lidmaatschapscontrole                  

Uiterlijk zes maanden na toetreding van het lidmaatschap ondergaat een onderneming een controle. Tijdens deze volledig inhoudelijke audit wordt gecontroleerd of er een correcte toepassing plaatsvind van de CAO voor uitzendkrachten en de CAO voor vaste medewerkers. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd op aangifte loonheffing en aangifte omzetbelasting. Die aangiftes dienen dus al minstens één keer te hebben plaatsgevonden. Pas na deze controle en bij akkoord wordt de onderneming ingeschreven bij de ABU.

Na de ABU 1ste lidmaatschapscontrole

Na het uitvoeren van de eerste 6-maandse controle volgen periodieke controles. De frequentie is wisselend van 1, 2 tot 3 jaar. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de laatst uitgevoerde controle. Deze controle is een volledig inhoudelijke controle aan de hand van een controledocument. Indien er bij de controle zware afwijkingen worden ontdekt, heeft de onderneming 3 maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te herstellen en wordt er een aanvullende controle verricht.

NBBU 1ste lidmaatschapscontrole

De eerste audit vindt plaats binnen een jaar na de start van het lidmaatschap bij NBBU. Tijdens deze volledig inhoudelijke audit wordt gecontroleerd of de CAO goed wordt nageleefd.

 

 

 

 

Na de NBBU 1ste lidmaatschapscontrole

Na het uitvoeren van de eerste audit volgen periodieke audits. De frequentie is wisselend van 1, 2 tot 3 jaar. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de laatst uitgevoerde audit. Deze audit is een volledig inhoudelijke controle aan de hand van een controledocument. Indien er bij de audit zware afwijkingen worden ontdekt, heeft de onderneming 6 maanden de tijd om de afwijkingen te herstellen en wordt er een aanvullende audit verricht.

OSB Keurmerk 1ste inspectie

Op het moment dat wij de eerste keer langskomen voeren wij de inspectie uit.

 

 

 

OSB Keurmerk Jaarlijkse inspectie

Na de eerste inspectie zullen wij jaarlijks langskomen voor een vervolg inspectie.

 

 

 

PVI keurmerk 1ste inspectie

Op het moment dat wij de eerste keer langskomen voeren wij de inspectie uit.

Vervolg inspectie PVI keurmerk

Na de eerste inspectie zullen wij jaarlijks een vervolg uitvoeren.

 

SNF Jaarlijkse inspectie, indien nodig frequenter

Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Indien noodzakelijk kan er tussentijds een extra inspectie worden ingepland.

 

SNF Keurmerk Kosten

Om te weten wat voor uw onderneming de kosten zullen bedragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk op 088-8944001.

Voor de eerste keer een volledige inspectie

Indien het de eerste keer is dat CLIB de NEN 4400-2 inspectie uitvoert, zal deze volledig en grondig gedaan worden om ons inzicht te geven in de organisatie. In totaal zal de inspectie één dag in beslag nemen.

Na de eerste keer afwisselende volledige en verkorte inspecties

Na de eerste inspectie word er eerst nogmaals een volledige inspectie uitgevoerd. Indien er geen tot milde afwijkingen worden geconstateerd, dan zal de inspectiefrequentie hierop worden aangepast. Dit houdt in dat er afwisselend verkorte en volledige inspecties uitgevoerd worden om het half jaar.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Door VRO Certification gecertificeerde Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) worden periodiek getoetst op een groot aantal wetten of richtlijnen die betrekking hebben op afdrachten en invorderingen in relatie tot o.a. loon- en omzetbelastingen en sociale verzekeringspremies (rekening houdend met Europese verdragen), identiteitsvaststelling en arbeidsgerechtigdheid (Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen), Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml), Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) en Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

 

Het register stelt eisen aan:

de zelfstandige ondernemer

de administratie

de financiële administratie

de aard en omvang van werkzaamheden

uitbesteding van werk

 

Bijzonder Register:

Project Nr KvK KvK Nr.
De Ruijter Betimmeringen B.V. 10630 DORDRECHT 23035544
GTS-Con B.V. 32971 ROTTERDAM 24468652
KAS Agrarisch Loonbedrijf 15603 ROTTERDAM 24311102
Pluimveevangbedrijf Veenstra 32489 GRONINGEN 1076060
A. Aarab 35690 DEN HAAG 56669763
Agrarisch Loonbedrijf AOBA v.o.f. 25798 DEN HAAG 27194680
DSR 36160 HIERDEN 57293848
Wismo Flex 27109 ENSCHEDE 8145862
v.o.f. Gebr. Scholtes 22332 GOUDA 29044542

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrend eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming opdrachtgevers zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrend eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICERING?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.