Keurmerk & lidmaatschap

Er zijn verschillende keurmerken, certificeringen en lidmaatschappen waar uw onderneming voor kan kiezen, maar wat is het eigenlijk? Onderstaand ziet u keurmerken en lidmaatschappen in vogelvlucht.

Keurmerk

SNA keurmerk

Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling. Speerpunten hierbij zijn:

  • Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies .
  • Voorkomen van hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
  • Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen.

Met een NEN 4400-1 certificering ontvangt uw onderneming het SNA keurmerk en uw onderneming wordt vermeld in het register van de SNA. Tevens ontvangt uw onderneming een gedagtekend certificaat om aan te tonen dat uw onderneming het SNA keurmerk heeft.

Lees meer

SNF keurmerk

SNF regulier

De Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normenset. 
Ondernemingen die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de ondernemingen die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd.

SNF inhuur

Ondernemingen die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden en inkopen bij SNF-geregistreerde ondernemingen, kunnen zich laten registreren in het SNF-inhuur-register. Deze ondernemingen worden ook jaarlijks gecontroleerd en als wordt geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals gemeenten, werkgevers, werknemers en buurtbewoners, de zekerheid geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

Lees meer

PayChecked in Transport

Het keurmerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen Transport Logistiek Nederland (TLN), EVO en o.a. VRO Certification en is een invulling van de ketenaansprakelijkheid voor loon die is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor de vervoerssector en expediteurs. Het doel van het keurmerk is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers (verzenders) die een vervoersovereenkomst afsluiten met een in Nederland gevestigde vervoerder. Een opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld door werknemers van opdrachtnemers. Dit is onverwachts en erg vervelend en kan tot onvoorziene kosten en imagoschade lijden.

Met het keurmerk PayChecked in Transport loopt de onderneming minder risico en wordt onderdeel van een selecte club van ondernemingen die laten zien eerlijk zaken te doen. De kans is groter dat de onderneming opdrachten binnenhaalt van opdrachtgevers die zelf het keurmerk hebben.

Lees meer

NBBU keurmerk voor ZZP bemiddeling

Het NBBU keurmerk voor bemiddelaars van ZZP inspecteert ondernemingen die ZZP’ers en opdrachtgevers bij elkaar brengen. Gedurende lange tijd bestond er onduidelijkheid in de markt wat kon zorgen voor misverstanden en/ of het (onbedoeld) niet naleven van geldende wet- en regelgeving. VRO Certification voert audits uit voor het NBBU keurmerk voor het bemiddelen van ZZP’ers. Op basis van de inspectie verstrekt de NBBU het keurmerk aan de onderneming.

Ondernemingen die het NBBU keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het tweedelige normen handboek van de NBBU. De inspectie heeft een frequentie van eenmaal per jaar.

Lees meer

OSB keurmerk

Brancheorganisatie OSB werkt aan een gezonde en aantrekkelijke schoonmaak- en glazenwassersbranche. Veel kwalitatieve ondernemingen in de branche werken elke dag hard om Nederland schoon te maken en te houden. Betrouwbare ondernemingen die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun personeel en belasting en premies betalen. Voor die ondernemingen is er het OSB Keurmerk. Zo heeft iedereen voortaan zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven.

Glas & Gevel

Glazenwassers- en/of gevelbehandelingsondernemingen zijn in het bezit van het OSB-Keurmerk en voldoen daarbovenop ook nog eens aan alle gestelde eisen met betrekking tot het veilig werken op hoogte. U neemt een onderneming in de arm dat zich houdt aan de veiligheidseisen die door de branche worden gehanteerd en die zijn vastgelegd in de branche ‘Risico Inventarisatie & Evaluatie’ (RI&E). De gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerings instelling door middel van audits op kantoor en op de werklocatie.

Lees meer

Lidmaatschap

ABU lidmaatschap

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is een belangenbehartiger van ondernemers in de flexbranche in Nederland. 

Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd. ABU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de ABU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

Lees meer

NBBU lidmaatschap

De NBBU gelooft in het belang van een flexibele arbeidsmarkt en helpt daarom aanbieders in de brede flexmarkt om goed werkgever te zijn voor flexwerkers en aantrekkelijk aanbieder van tijdelijk personeel voor opdrachtgevers.

De NBBU ziet erop toe dat haar leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier wordt gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

Lees meer

NEPLUVI lidmaatschap (PVI certificering)

Bij NEPLUVI zijn ondernemers aangesloten die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, alsmede ondernemers die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee. De bij NEPLUVI aangesloten bedrijven zijn goed voor tenminste 75% van de werkgelegenheid in de pluimvee-verwerkende industrie. Daarnaast vertegenwoordigen de leden tevens belangrijke marktaandelen in de pluimvee-verwerkende industrie. Zo verrichten de aangesloten pluimvee slachtende bedrijven gezamenlijk meer dan 95% van de slachtingen in Nederland.

Om de PVI certificering te halen dient de onderneming de NEN 4400+ certificering aan te vragen. Dit is een certificering die conform de NEN 4400-1 certificering werkt en toespitst op de Pluimvee Verwerkende Industrie (PVI). Na het behalen ontvangt de onderneming een aantekening in het register van de SNA, wat aangeeft in de PVI te werken.

Lees meer