Beleidsverklaring

VRO Certification b.v. is een onafhankelijke inspectie instelling van het type A van de ISO/IEC 17020:2012.
De Directie ziet erop toe dat er geen commerciële, financiële of andere druk de onpartijdigheid in het geding brengt. Alle geïnteresseerde partijen die de algemene voorwaarden van VRO Certification b.v. onderschrijven kunnen gebruik maken van de door VRO Certification b.v. aangeboden diensten, tenzij een mogelijke strijdigheid met onze onafhankelijkheid zou kunnen ontstaan of worden gezien.
De Directie ziet erop toe dat bij voortduring de organisatie zo gestructureerd is en beheerd wordt, dat de onpartijdigheid gewaarborgd blijft en dat de organisatie in staat blijft het werk uit te voeren waardoor de inspecties onpartijdig uitgevoerd worden.
Het beleid van VRO Certification b.v. is erop gericht, dat het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) minimaal voldoet aan de normen (standaarden) van de ISO/IEC 17020:2012 en de vereisten ten aanzien van de normeringen waar wij op toetsen (zoals vanuit SNA en SNF) zodanig dat het op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Het beleid is er tevens op gericht om daar waar mogelijk mee te werken aan extern georganiseerde harmonisatieoverleggen en kennisdeling op het gebied van inspectie en normkennis conform de wensen van de schemabeheerder. Uitgangspunt is dat op elk moment wordt voldaan aan de overeengekomen afspraken en vanzelfsprekende verwachtingen.
Jaarlijks wordt mede op basis van de resultaten van de Management Review een nadere invulling en/of wenselijke aanpassing van de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid vastgesteld in het VRO Ondernemingsplan. Daarbij worden planmatig acties geformuleerd en toegewezen om de verbeteringen gestructureerd door te voeren.
Het KMS is van toepassing op de gehele organisatie en er wordt in de gehele organisatie conform dit KMS gewerkt. De Directie verplicht zich het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement conform dit Handboek KMS , waarvan de kruisverwijzingslijst opgenomen in bijlage 2 integraal onderdeel uitmaakt, uit te dragen en met de gehele organisatie te delen en regelmatig te evalueren.
 
VRO Certification b.v.
Capelle aan den IJssel
December 2017

Jeroen Kruijd