NEN 4400-1 certificering

NEN 4400-1 is de naam van de norm NEN 4400-1die voorschrijft waar een organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het SNA Keurmerk. Wanneer de NEN 4400-1 audit is uitgevoerd en deze is goedbevonden, dan is de organisatie NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikt de onderneming over het SNA Keurmerk. 

De NEN 4400-1 is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Organisaties worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Voordelen

  • Vrijwaren van aansprakelijkheid volgens de WML en vakantiebijslag
  • De administratie is op orde
  • Up-to-date bij gewijzigde wet- en regelgeving
  • Aantrekken van andere (onbekende) opdrachtgevers
  • Minder risico op ketenaansprakelijkheid (Wet Aanpak Schijnconstructies) (PayChecked)

NEN 4400-1 eisen

De NEN 4400-1 certificering stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde organisaties die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

  • de identiteit van de organisatie
  • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting
  • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon (WML)
  • controle op de personeelsdossiers
  • het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN 4400-1 of niet NEN 4400-1 gecertificeerde organisaties/ ZZP-ers.

Wanneer de organisatie aan de eisen voldoet, wordt deze in het register opgenomen wat door de SNA wordt beheerd. Als de organisatie niet voldoet aan de NEN 4400-1 norm, is er gelegenheid de tekortkomingen te herstellen.

Vanaf wanneer kan uw organisatie geïnspecteerd worden?

Uw orgnaisatie kan pas gecertificeerd worden wanneer er een loonbetaling heeft plaatsgevonden en aan de eerste (fiscale)verplichtingen is voldaan. Het is niet nodig om te wachten met aanmelden. U kunt uw orgnanisatie vandaag aanmelden voor de NEN 4400-1 certificering en wanneer u weet wanneer de eerste betalingen zijn verricht, kan de inspectie plaatsvinden.

Aanmelden NEN 4400-1 

U wilt een NEN 4400-1 certificering aanvragen? Dat kan! Om vandaag aan te vragen kunt u contact met ons opnemen via 088-8944001 of mail naar info@vro.nl

SNA Keurmerk

Ondernemingen die het SNA Keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen uit de NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

De NEN 4400-2 norm wordt sinds juli 2014 uitgevoerd door Stichting CLIB.